Leveringsvoorwaarden

Venloscooters.nl:
Bolwaterstraat 14
5911 GC Venlo
077-3743158 | info@venloscooters.nl
K.v.K. 67851800 b.t.w. NL160551833B03

Artikel 1
Definities
In deze Leveringsvoorwaarden webshop Venloscooters.nl
(hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:
1.1 Afnemer
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Venloscooters.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
1.2 Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Venloscooters.nl en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of
aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3 Producten
1.4 Bestelling/order Iedere opdracht van afnemer aan Venloscooters.nl.
Bestelling/orders kunnen via de webshop van Venloscooters.nl geplaatst worden.

Artikel 2
Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van Venloscooters.nl geeft de afnemer te kennen dat hij met de leveringsvoorwaarden webshop Venloscooters.nl akkoord gaat. Venloscooters.nl heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Venloscooters.nl: draagt ervoor zorg dat de order wordt uitgevoerd. draagt ervoor zorg dat de bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij de verzendfirma; deze verzendfirma houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering.

Artikel 3
Aanbod & overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer Venloscooters.nl de aanvaarding van de bestelling door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4
Prijzen & tarieven
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5
Betaling
Betaling van de bestelde artikelen vindt plaats via Ideal of Creditcard.

Artikel 6
Levering/levertermijn/bezorging
De gemiddelde levertijd van producten is van 7 tot uiterlijk binnen 30 werkdagen binnen Nederland en Europa.
Uitzonderingen hierop zijn bestellingen naar landen buiten de genoemde landen.
Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Venloscooters.nl het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.
Venloscooters.nl behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling gedurende drie weken afhalen op een nader overeen te komen locatie.

Artikel 7
Aflevering en risico
Venloscooters.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Venloscooters.nl en afnemer, dan
wel tussen Venloscooters.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Venloscooters.nl.
De kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.

Artikel 8
Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres.
Venloscooters.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

Artikel 9
Verlies of beschadiging
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen vier dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Venloscooters.nl. Retourzendingen worden door Venloscooters.nl uitsluitend
geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Venloscooters.nl. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor Venloscooters.nl

Artikel 10
Privacy persoonsgegevens
Venloscooters.nl zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de geplaatste bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11
Eigendomsvoorbehoud
Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Venloscooters.nl totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Venloscooters.nl zijn voldaan.

Artikel 12
Overmacht
12.1 Definitie overmacht
Elke van de wil van Venloscooters.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Venloscooters.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie,
telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
12.2 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is Venloscooters.nl gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan een maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
12.3 Ontbinding overeenkomst
De afnemer is, behoudens artikel 12.2, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13
Toepasselijkheid recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Venloscooters.nl is het Nederlandse recht van toepassing.

Laagste prijsgarantie op onderdelen
Beste advies
Ophaal service gemeente Venlo
Webshop
Vragen!

STUUR ONS EEN BERICHT

Contact gegevens

Bezoekadres:
Bolwaterstraat 14
5911 GC Venlo

+31 [0]77 37 43 158

info@venloscooters.nl

Invalid Email
Invalid Number

Lees a.u.b. de algemene voorwaarden aandachtig.

Please check the captcha to verify you are not a robot.